သခင္အလိုရွိသည္ (The Master Needs It)

.

.

sawlerhtoo
ခရစ္ယာန္ အိမ္ေထာင္
Nov 21, 2010

hj
ဆရာေစာလယ္ထူး
အိမ္တက္ဆုေတာင္းပြဲ
ႏို၀င္ဘာ ၂၀၁၂

Awikhawm
Faith and Deed
Nov 6, 2011

peter
How much do you worth
Mar 17, 2013
Advertisements

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s