ကောင်းကင်ရောက်ရန် တားဆီးသောအရာများ

.

.

paul 2
သမၼာက်မ္းစာမွ
ပုဂၢိဳလ္မ်ား
(ရွင္ေပါလု)

awikhawm
Who Is Holy Spirit (Bible Study)

sawlerhtoo
ေသာမ ႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ခရစ္ယာန္မ်ား

christ
ကားတိုင္ထက္က
သခင့္စကား
(၇) ခြန္း
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s